RSS

Arsip Penulis: RAMdawNy

PENYEBARAN BERITA PROKLAMASI INDONESIA 1945

 

Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 1945

 

Kilas balik : dengan beredarnya berita bahwa jepang mengerah pada sekutu, pada tahun 1945 akibat perang timur raya. Jepang semakin terdesak dan semua pemerintahan di Indonesia  semakin sempit dengan adanya peristiwa bahwa jepang mengalami kekalahan  pada sekutu. Sebuah stasiun kantor berita radio dumei, mengiarkan berita tersebut sehingga terdengar oleh seorang tokoh Indonesia yaitu bernama SUTAN SYAHRIR, beliau memberitahukan kepada kaum tua,muda dan tokoh-tokoh Indonesia atas kekalahan jepang terhadap sekutu. Pada kesempatan inilah Indonesia mulai berbenah untuk mempersiapkan kemerdekaan dikemudian hari, dikarnakan pemerintahan jepang di Indonesia mengalami kekosongan. Setelah naskah otentik proklamasi kemerdekaan Indonesia di tanda tangani oleh ir.soekarno atas nama bangsa Indonesia dikediaman ir.soekarno, di jalan pegangsaan timur no 56, Jakarta.

Pengebaran berita proklamasi  1945, pun dimulai. Secara garis besar pengebaran berita kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan 3 cara yaitu ; melalui

1)      SURAT KABAR

a)      ASIA RAYA                 DARI JAKARTA

b)      CAHAYA                    DARI BANDUNG

c)       SINAR BARU                        DARI SEMARANG

d)      MATAHARI TERBIT          DARI SURABAYA

2)      KANTOR BERITA DOMEI

Selain pengebaran berita kemerdekaan Indonesia dilakukan melalui surat kabar dan kabar berita domei , pengebaran juga melalui pengiriman utusan utusan ke daerah daerah di wilayah Indonesia yatu:

1.       Kalimantan mengirim hamidan

2.       Sulawesi mengirim sang ratu langi

3.       Sumatra mengirim teuku moh. Hasan

4.       Nusa tenggara mengirim igusti ketut buja.

 

Semoga ringkasan artikel sejarah kelas XII diatas dapat menjadi materi bermanfaat, satu pesan buat pembaca “cintailah pelajaran sejarah karna sejarah itu tidak dapat dating 2 kli “

GOOD LUCKY….BUAT GURU SAYA….ESTI RAHAYU,SPD

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 3 September 2012 in Uncategorized

 

buku catatan

IKRAR RAMDANI ONGKY TINGKY WINGKY MENJELANG UN 2011 / 2012

 

 1. BU esti                                      : mentraktir – jika geografi nilainya bagus dan lulus
 2. bu lembot                                  : mentraktir bakso
 3. ruminan dan siti ( kls.xii )        : mentraktir
 4. eki , bino, dana,                        : mentraktir
 5. siti ( kls.2)                                 : mentraktir miter di bakar
 6. mamak isum                             : sungkem

Diposkan oleh RAMDANI ONGKY TINGKY WINGKY di Selasa, Juli 31, 2012 Tidak ada komentar:

Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 3 September 2012 in Uncategorized

 

PENGERTIAN SURAT LAMARAN PEKERJAAN DAN CONTOH NYA.

Surat adalah informasi permohonan yang ditunjukan kepada orang lain melalui media cetak.

surat lamaran pekerjaan adalah surat yang digunakan untuk melamar pekerjaan yang ditulis oleh orang yang akan melamar pekerjaan.

surat lamaran pekerjaan berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 2 yaitu : 

 1.  inisiatif sendiri
 2. berdasarkan iklan

 

CONTOH SURAT LAMARAN PEKERJAAN

 

SURAT LAMARAN PEKERJAAN

 

Wonosobo, 25 Februari 2012

 

Hal           : Lamaran Pekerjaan

Lampiran : 5 Berkas 

 

Kepada Yth.

 Manajer Personalia Kantin_Net

Komplek Pasar Leksono, Wonosobo

 

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan iklan yang dimuat diharian Wonosobo News, kamis,24 februari 2012, dengan ini saya :

 

nama                             : RAMDANI

tempat,tanggal lahir     : Wonosobo,25 Februari 2012

pendidikan akhir          : SMA Ma’Arif Leksono

alamat                           : Jalan manggis

  desa / kelurahan         : Jonggolsari

  kecamatan                  : Leksono

  kabupaten                   : Wonosobo

telepon                          : ( 0286 )

email                             : Ramcompas@gmail.com

 

Bermaksud melamar pekerjaan pada jabatan Internet Cafe Operators yang dimaksud dalam iklan tersebut.

 

Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan :

 1. Daftar riwayat hidup
 2. Fc.ijazah terakhir
 3. SKCK
 4. Kartu AK 1
 5. KTP

Bila dikehendaki saya bersedia memenuhi panggilan untuk di Tes atau Interviu. 
demikian surat lamaran ini, atas perhatian Bapak/ Ibu, saya sampaikan terimakasih.

Hormat saya, 

RAMDANI 

  

CONTOH SURAT LAMARAN PEKERJAAN 2

 

SURAT LAMARAN PEKERJAAN

 

 

Wonosobo,…………………………..

 

 

Hal           : Lamaran Pekerjaan

Lampiran : ……. Berkas 

Kepada Yth.

…………………………………………

 Dengan Hormat,

Menunjuk kabar iklan ……………………………………… yang dimuat di…………………… , ………………….. ..
dengan ini saya : 

nama                             :

tempat,tanggal lahir     :

pendidikan

  SD                               :

  SMP                            :

  SMA                            :

  Perguruan Tinggi        :

alamat                           :

 

 

Bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan pada jabatan ………………………… yang dimaksud dalam iklan tersebut.

Bersama ini saya lampirkan :

 

    1. 

    2. 

 

Sebagai bahan pertimbangan bapak / ibu selanjutnya. 

Bila dikehendaki saya bersedia memenuhi panggilan untuk di Tes atau wawancara.

Atas perhatian bapak/ibu, saya sampaikan terimakasih. 

 

Hormat saya,

 

………………….

 

 

 

 

CONTOH SURAT LAMARAN PEKERJAAN 3

SURAT LAMARAN PEKERJAAN

Wonosobo,…………………………..

 

 

Hal           : Lamaran Pekerjaan
Lampiran : ……. Berkas 

Kepada Yth.

…………………………………………

 Dengan Hormat,

 Sehubungan dengan iklan yang dimuat di …………………… , …………………… , ……………… , …………….
membutuhkan karyawan pada bidang ………………………….. . sesuai dengan bidang tersebut, dengan ini, saya :

nama                             :

tempat,tanggal lahir     :

pendidikan                    : 
alamat                           : 

Bermaksud mengajukan Lamaran Pekerjaan pada bidang …………………..yang dimaksud dalam iklan tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan berkas-berkas sebagai  berikut : 

    
      1.
      2. 
      3. 

Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya ajukan, atas perhatian Bapak / Ibu, saya sampaikan terimakasih. 

Hormat Saya, 

 

…………………..

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 3 September 2012 in Uncategorized

 

CONTOH SURAT PERJANJIAN JUAL BELI

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI

…………………………………..

 

Pada hari ini…………………yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama                             :

Usia                             :

Pekerjaan                       :

Alamat                                    :

Sebagai penjual, selanjutnya disebut pihak kesatu, telah sepakat mengadakan perjanjian jual beli………

………………………………………, dengan :

Nama                           :

Usia                             :

Pekerjaan                        :

Alamat                                    :

Sebagai pembeli, selanjutnya disebut pihak kedua.

Isi perjanjian sebagai berikut.

 

PASAL. 1

 

Pihak kesatu mengaku telah 

menjual…………………………………………,…………………………………………………………

 

PASAL. 2

 

Pihak kedua telah mengerahkan uang sebanyak Rp…………………………..(………………..) kepada pihak kesatu sebagai pembayaran pembelian…………………………………………….yang tersebut dalam pasal.1, dan pihak kesatu telah menerima keseluruhan uang pembayaran tersebut.

 

PASAL. 3

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………,….……,……….

Pihak kedua,                                                                                                               Pihak Pertama            ………..                                                                                                                                                                              ………………..

                                                                                                              

Saksi-saksi

No       Nama   Alamat            Tanda Tangan

1.

2.

3.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 3 September 2012 in Uncategorized

 

SURAT PERYATAAN ORANG TUA WALI ( UNTUK BEKERJA )

 

SURAT  PERYATAAN

ORANG TUA WALI

 

………………..,…………,…….

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami selaku Orang Tua Wali menyatakan bahwa ini :

nama                        : 

alamat                      :  

pekerjaan                      :

Dengan ini memberikan Izin  kepada Putra / Putri kami :

nama                            : 

tempat,tanggal lahir      :

alamat                          :

 

Untuk bekerja di  PT………………………………………………. Jln……………………………..,………..Sebagai…………………. Demikian Surat Peryataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun, atas perhatianya, kami sampaikan terimakasih.

 

Yang Membuat Peryataan

 

 

…………………………….

 

SAKSI-SAKSI

1            1.

2      2.

3      3.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 3 September 2012 in Uncategorized

 

CONTOH WORO – WORO

 

KAMUS BAHASA JAWA

 1. ancas                   = tujuan
 2. dhingklik              = blabag persegi nganggo sikil
 3. mukti                   = jenggot
 4. subasita               = tata kramaning pasrawungan
 5. bawana               = jagad, lemah kang jembar
 6. nindita                 =  tanpa cacad linuwih
 7. nitis                     = manjalma , rumasuk
 8. prasaja                = sederhana
 9. runtik                   = serik, nepsu
 10. bengawan            = kali gedhe
 11. biwarakake         = aweh kabar utawa warta
 12. samekta              = siyaga , cumepak
 13. tamtama              = pilihan
 14. widya                  = ilmu , kawruh sawijining bab

PENGERTIAN WORO – WORO LAN CONTOH WORO – WORO dalam bahasa JAWA

 • woro – woro duweni teges winongko sarana angkeh sawijine pawarta marang wong liya, kang wujude bisa lumantar tulis punapa dene apa dene lisan. wara – wara iku sejatine minangka kabar kang ancase supaya dimangerteni wong liya. supaya woro – woro dimangerteni wong liya biasane wara – wara kanthi sarana kayata medhia cetak, elektronok, utawa lisan. 
 • jenis jenise woro – woro dadi 10 yaiku, woro- woro peraturan/laporan, woro-woro peratelan, woro-woro iber-iber/plakat lebaran, woro-woro sedarhan, kaya serat ulem lan undangan. woro-woro abem trampil, woro-woro pateribaya / sayembara, woro-woro layu/ keseripahan, woro-woro sandi/hiburan, woro-woro komersial lan woro-woro tanggap warso.
 • pariworo sing becik iku kudu ana perangani pun kayata:  
 1. irah – irahan
 2. pambuka
 3. isi
 4. panutup/ panyuwon
 5. papan lan titimangsa
 6. kaperenah / sing ngabari

WORO – WORO

      Katujukake marang sedoyo Warga ing Desa Jonggolsari ,  Kecamatan Leksono.

Gegayutan kalian Pengetan Dinten Kamerdikan lan Ambal Warsa RI ingkang kapeng 67 tahun.                   

Badhe ngawontenaken maneka warna kagiatan inggih menika: 

 • ·        Lomba kebersihan lingkungan  antar DUKUH se-jonggolsari,                                 Hadiah : JUARA 1. Hadiah 1 ekor sapi, tropi lan arto pembinaan.                 
 • ·        Lomba kesenian tradisional Antar Dukuh se-jonggolsari, kangge Bapak – Bapak lan Ibu – Ibu
 • ·        Lomba dramben kangge Adhik – Adhik Pemuda lan Pemudi antar dukuh,

Lomba badhe katindakaken :

Dinten , tanggal              : Minggu, 26 Agustus 2012

Wanci                            : 09.00 – 15.00

Mapan                          :Alun – alun Jonggolsari

 

Mekaten menggah Wara – wara saking Panitia Lomba Kamerdikan . Mugi – mugi kawigatosan dumateng sedaya Warga Jonggolsari kecamatan Leksono.                   Nuwun.

 

Kepatihan, 10 Agustus 2012

          Ketua Karang Taruna                                                        Panitia

                                                                                                                                                     

    TINGKY WINGKY                                                                           RAMDANI           

Ketua RW

 

ONGKY

WORO – WORO

 

kanggo mahargya ambal warsa SMA MA’ARIF Leksono sing kaping 10, OSIS SMA leksono bakal ngadakake Stady Tour wonten WBL bahari Lamongan jawa timur. awit saka iku, kanggo para siswa sing minat  bisa ndhere, kagiatan dilaksana kake:

         dina              : minggu

         tanggal          : 25 – 26 februari 2011

         papan           : aula sekolah

         wektu           : 17.00

         seragam        : putih abu abu

 

Matur nuwun awit kawigatene, sing maca wara – wara iki bisa ngumumake ing kelase.mekaten wara – wara saking PEMBINA lan OSIS. matur nuwun kabeh kawigatene lan pambiyantune.

 

leksono, 19 februari 2011

pembina OSIS

TTD

 

 

WORO – WORO

 

Gegayutan karo dina ambal warsa ku ing taun iki, aku ngarep-arep supaya kanca – kanca teka ana umah, sesuk :

         dina       : kemis,

         tanggal   : 25 februari 2012

         papan    : RM.mister goren

         jam        : 19.00

banget anggonku nganti- anti kanggo meriahake. matur nuwun

 

kanca mu

 

ongky

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 3 September 2012 in Uncategorized

 

CONTOH NOTULA RAPAT DAN UNSUR – UNSURNYA

CONTOH NOTULA RAPAT  DAN UNSUR – UNSURNYA

 

 

unsur – unsur notula rapat sebagai berikut : 

 • identitas organisasi
 • materi dan tujuan rapat 
 • hari , tanggal, waktu tempat rapat
 • peserta rapt 
 • hasil rapat
 • tanda tangan dan nama notulis

KOP SURAT

 

NOTULA RAPAT 

 

A.  WAKTU

 1. Hari, tanggal          :………………………..
 2. Tempat                   :………………………..
 3. Waktu                    :………………………..

 B.   PELAKSANAAN
        Susuna Acara             :

 1. …………………………..
 2.  …………………………
 3.  …………………………
 4.  ………………………..
 5.  …………………………..

C.  HASIL PERTEMUAN
      Hasil pembahasan dan penetapan …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………..,…………………,……..

 

                                                                                                                                 Notulis

                                                                                                                            (………………)

 

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 3 September 2012 in Uncategorized

 
 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.